หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    - ข้อมูลผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    - ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
    - ข้อมูลข้าราชการประจำและพนักงาน
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของ อบต. ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ้ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - กระดานสนทนาข่าวสาร
    เว็บบอร์ด
    - กระดานสนทนาข่าวสาร
  o9 Social network
    - WEDSITE
    - FACEBOOK
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ไฟล์แนบ
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนเมษายน 2563 ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไฟล์แนบ
    - คู่มือสมรรถนะหลัก ไฟล์แนบ
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ไฟล์แนบ
    - คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ไฟล์แนบ
    - คู่มือขึ้นทะเบียนผู้พิการ ไฟล์แนบ
    - คู่มือขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ไฟล์แนบ
    - คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ไฟล์แนบ
    - คู่มือทะเบียนพาณิชย์
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) ไฟล์แนบ
    - รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
    - ร้องเรียนทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.53-002 สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 5-บ้านซับน้อย หมู่ที่ 6 วันที่ 5 มกราคม 2564 ไฟล์แนบ
    - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.53-028 ถนนสายซับกระโดน ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.53-005 สายบ้านเขาน้อย-บ้านซับน้อย หมู่ที่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.53-029 ถนนสายซับกระโดน ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.53-014 สายบ้านนางเป้า ห่วงเจริญ หมู่ที่ 5-บ้านนายบัญชา หมู่ที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท4-01)ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 2 บ้านซับตะเคียน วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    ประกาศจากระบบ e-GP
    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท4-01) ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ไฟล์แนบ
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - นโยบายการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคคลกรองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    - ไฟล์แนบ 3 ไฟล์แนบ
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - แผนพัฒนาบุคคลกร องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน (2564-2566)
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ไฟล์แนบ
    - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
    - สรรหาบุคคลกร
    - บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงาน การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 226,466 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com