หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลคณะผู้บริหาร
    - ข้อมูลสมาชิกสภาฯ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ไฟล์แนบ
    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    - การประกาศผลการปะเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่น LPA ประจำปี 2564 ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - เพจ
    - facebook
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลดำเนินการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบ
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ไฟล์แนบ
    - คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง อบต.ซับตะเคียน ไฟล์แนบ
    - คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไฟล์แนบ
    - คู่มือมาตรฐานการให้บริการองค์การบริหารส่วรตำบลซับตะเคียน ไฟล์แนบ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ไฟล์แนบ
    - การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ ไฟล์แนบ
    - การขออนุญาตติดตั้งประปา ไฟล์แนบ
    - การจัดเก็บภาษีป้าย ไฟล์แนบ
    - การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไฟล์แนบ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไฟล์แนบ
  o17 E-Service
    - ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
    - ร้องเรียนทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
    - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
    - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
    - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์แนบ
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565(ในรอบ 6 เดือนแรก)ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - แผนการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไฟล์แนบ
    - ประกาศ ไฟล์แนบ
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
    - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
    - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ไฟล์แนบ
    - นโยบาย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริาหรส่วนตำบลซับตะเคียน
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - บันทึกข้อตกลงร่วมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    - ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
    - แผนพัฒนาบุคคลกร 2564-2566
    - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 2,159,949 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com