หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบาย การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 3 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฺและเงื่อนไขเกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษราชการแทน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕64 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำยลรักษาราชการแทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 1,240,732 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com