หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ฺและเงื่อนไขเกี่ยวกับ วินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียนสุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕64 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการในการสร้างจิตสำนึกฯ [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 226,554 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com