หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (เฉพาะองค์การบริหารสว่นตำบล) [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถอ่น พ.ศ.2547 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่อยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 19 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบัญญัติ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 2,939,339 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com