ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
25.00%
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( 3 )
75.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%