หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/คำขวัญ
 
   
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  “ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ ดูแลประชาชนโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
สืบสานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
   
 
  พันธกิจ
 
 
  พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
  เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
  เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
  เป้าประสงค์
 
 
  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้วยโอกาส
  สนับสนุนและประสานรัฐบาล และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนนะดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนานคมอย่างทั่วถึง
  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนาธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริการงาน
  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องบการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แล่งน้ำ ล่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-788-600 โทรสาร : 036-788-601 E-mail : saraban_06160406@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 3,149,636 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com